cien

Coaching zespołowy

 

Coaching zespołowy jest procesem  wspierania zespołów  w  osiąganiu zamierzonych celów  poprzez poprawę wzajemnego działania oraz współpracy w obszarze realizacji zadań i relacji wewnątrz całego zespołu.

Dla kogo:

Coaching  zespołowy jest przeznaczony dla zespołów zarządczych, zespołów  sprzedażowych, zespołów projektowych oraz wszystkich kluczowych zespołów  w  organizacji, które chcą podnieść efektywność  swoich działań i skuteczniej osiągać  określone cele. Dla pracowników  różnych działów, którzy w  efekcie końcowym mają jeden wspólny cel.

 
Korzyści dla zespołu: 

 • Zbudowanie i umocnienie relacji pomiędzy uczestnikami coachingu.

 • Poprawa komunikacji i zrozumienia wzajemnych zależności oraz ról  w  zespole.

 • Rozwój nowych kompetencji i umiejętności oraz  otwartości w  obszarze doskonalenia  się.

 • Zrozumienie w  obszarze współodpowiedzialności.

 • Wzrost kreatywności na poziomie jednostki oraz całego zespołu.

 • Wzrost efektywności  zespołu, podejmowanie trafniejszych decyzji.

 • Uczestnicy wychodzą z własnej strefy komfort dzięki czemu dostrzegają  nowe możliwości i szanse.

 • Szybciej osiągają zamierzone cele dzięki  integracji zespołu.

 • Wzrost  zaangażowania, proaktywności i motywacji do działania.

Kluczem do osiągania lepszych rezultatów  jest motywacja, która  wynika ze wspólnego ustalania celów, odpowiedzialności za cele i wspólnej oceny wyników. Coaching zespołu to narzędzie umożliwiające ustalenie  wspólnego celu oraz podziałów  zadaniowych związanych z podnoszeniem jakości współpracy i komunikacji.  Uwalnia potencjał i synergię zespołu.

 

Sytuacje, w których zespoły korzystają z zespołowego coachingu:

 • Nowy zespół, który co dopiero powstaje i niezbędne jest wypracowanie reguł i zasad współpracy i komunikacji.
 • Istniejący zespół ma trudności w funkcjonowaniu, które przejawiają  się  np. w  sprawnym podejmowaniu decyzji, przyjmowaniu informacji zwrotnej i otwartej komunikacji, wewnętrznych konfliktach, nie realizowaniu celów, niedostatecznej dbałości o wyniki, braku zaangażowania, pozornej harmonii.
 • Zespół  potrzebuje  określić  wizję i cele biznesowe,  które pozwolą  wykorzystać potencjał zespołu, który przełoży się na wzrost  biznesowy.
 • Zespół  ma  określone cele potrzebuje natomiast  wypracować i wdrożyć skuteczne rozwiązania i działania.
 • Przed zespołem stoją ambitne cele i wyzwania, które wymagają zmiany  w  dotychczasowym sposobie funkcjonowania.
 • Zespół potrzebuje uruchomienia własnej kreatywności i innowacyjności, przełamania schematycznego działania i myślenia.

Cele  coachingu zespołowego : 

 • Celem zespołu jest dostarczanie rezultatów.
 • Każdy członek zespołu chce  być w zespole, który odnosi sukcesy.
 • Członkowie  zespołu chcą mieć swój udział  w sukcesie .
 • Cały zespół  posiada wszelkie niezbędne zasoby, aby odnieść sukces.
 • Zespół jest żywym organizmem, w którym zachodzą procesy grupowe oraz zmiany.
 
Program Szkolenia 

Etapy procesu coachingu zespołowego

I etap – diagnoza 

Punktem wyjścia do pracy jest diagnoza zespołu: zidentyfikowanie mocnych stron i obszarów do zmiany, które  blokują zespół w osiąganiu lepszych wyników. Diagnoza jest prowadzona równolegle w oparciu o różne narzędzia tak, by zebrać pełen obraz sytuacji :  

 • testy psychometryczne (dwukrotnie: na wejściu i po zakończeniu procesu),
 • wywiady indywidualne z każdym członkiem zespołu,
 • obserwacje, np. podczas roboczych spotkań zespołu.

II etap – sesje zespołowe coachingowe  

Stanowią pracę z zespołem nad wdrożeniem zmian w obszarach uznanych za krytyczne. Istotnym elementem tego etapu jest praca z liderem zespołu. Zwykle praca obejmuje  5 – 6 sesji zespołowych. Sesje coachingowe odbywają się w odstępnie 1 – 2 miesięcy. Równocześnie  będą prowadzone będą 3-4 sesje przygotowujące lidera zespołu do uczestnictwa w procesie coachingu zespołu. Którego celem jest wsparcie go w rozwoju kompetencji niezbędnych do wprowadzenia zmiany w jego działaniu i funkcjonowaniu podległego mu zespołu. 

III etap –  zakończenie procesu

Proces kończy diagnoza rozwoju po zamknięciu procesu, pokazująca konkretne zmiany, jakie zespół wdrożył w swoim funkcjonowaniu. 

IV etap – podsumowanie

Sesja zamykająca proces, oparta o analizę wniosków po badaniu przeprowadzonym na koniec procesu. 

Wstępnie przewidywany czas trwania projektu to od 6 do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia procesu diagnostycznego w zależności od wielkości zespołu.